Komu patří voda v Chrudimi?

Drobečková navigace

zpět

2. 10. 2018

Odpovědi na časté dotazy: „Komu patří voda v Chrudimi?“, „Kdo zajišťuje provoz?“, „Vlastní Chrudimskou vodu rakouská firma?“ a další.
...

Pitná voda odběratelům v Chrudimi je dodávána prostřednictvím společností Vodovody
a kanalizace Chrudim, a. s. (dále VaK) a Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS). Obě společnosti jsou akciovky a jsou řízeny v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Surová voda je získávána částečně ze zdrojů podzemních a částečně ze zdrojů povrchových.
V každém případě je však voda majetkem státu. Podzemní voda je čerpána z vrtů
v různých lokalitách, povrchová voda je odebírána přímo z vodotečí (v našem případě vodních nádrží Hamry, Seč, Křižanovice a čerpat je možné i z vodní nádrže Práčov). Povolení k odběru surové vody (podzemní nebo povrchové) vydává příslušný vodoprávní úřad a odběratel je povinen zaplatit za odběr vody příslušný poplatek státu. Platba je realizována prostřednictvím příslušného povodí (v našem případě je to Povodí Labe, státní podnik). Cena hrazená státu za odběr 1 m3 podzemní vody (1 000 litrů vody) činí více než 2 Kč, cena za odběr stejného množství povrchové vody je téměř trojnásobná (tato cena je přesně kalkulována a je podmíněna schválením příslušného ministerstva – u jednotlivých povodí se tato cena liší). Mimo poplatku za odběr surové vody je státu hrazen i poplatek za vypouštění vyčištěných odpadních vod zpět do vodotečí.

VaK je téměř ze 100 % vlastněn obcemi (největší akcionář s necelými 21 % podílu je město Chrudim). Společnost sídlí v městě Chrudim. Ve vlastnictví VAKu jsou z pohledu dodávky vody veškeré vrty k čerpání podzemní vody, potrubí vodovodních řadů (nikoliv přípojky k jednotlivým odběratelům), úpravny vody, čerpací stanice a vodojemy. Z hlediska odvádění odpadních vod je v majetku VaKu většina kanalizačních řadů (nikoliv přípojky k objektům jednotlivých smluvních partnerů), přečerpávací stanice a čistírny odpadních vod.

VS je stejně jako VAK akciovou společností, opět se sídlem v Chrudimi. Má celkem dva akcionáře, přičemž větším z nich je Energie AG Bohemia s. r. o. (v době vstupu do společnosti sídlila v Českých Budějovicích, v současnosti je její sídlo v Praze – tedy česká firma, ale s vazbou na podobný subjekt v zahraničí) a druhým je VAK. Dle uzavřené smlouvy může tato společnost provádět některé aktivity pouze po 100 % souhlasu všech akcionářů, takže nelze říci, že si vedení společnosti VS dělá, co chce, protože nemalý vliv na její chod má VaK.

Společnost VS je zaměřena na servisní služby směrem k odběratelům. To znamená, že se stará o veškeré smluvní vztahy s jednotlivými odběrateli (uzavírání smluv, provádění veškerých změn ve smlouvách, zajištění pravidelných odečtů, fakturace směrem k odběratelům, vyřizování reklamací a stížností atd.). Z hlediska provozního zajišťuje naplnění všech zákonných ustanovení spojených s dodávkou pitné vody k odběratelům, a naopak odvádění a čištění odpadních vod. Řeší veškeré poruchy na rozvodných sítích vodovodů i kanalizací, zajišťuje náhradní dodávku vody v případě poruchy nebo během rekonstrukce vodovodní sítě, zajišťuje provoz dispečinku, provádí pravidelnou preventivní údržbu technologických zařízení v objektech i na sítích atd.

Z hlediska majetkového disponuje společnost VS kvalitními odborníky na všech úrovních, vlastní techniku nutnou k provádění oprav (bagry, nákladní auta, zásahová vozidla a jinou techniku), techniku na provádění údržby a prevence (sací a čistící kanalizační vozy, monitorovací technika atd.), techniku zajišťující pravidelné odečty odběru pitné vody nebo dodávky vody odpadní, včetně zpracování získaných dat a podobně.

Často bývá diskutována cena vodného a stočného v oblasti Chrudimska – její výše je kompromisem složitých jednání zástupců obou společností (VS a VAK). Zjednodušeně lze tento proces popsat tak, že na základě zákonem definovaných uznatelných nákladů na provoz provádí VS výpočet návrhu vodného a stočného na další období a ten předkládá ke schválení vedení společnosti VAK. Po jejím schválení je cena v dostatečném předstihu vyhlášena a zveřejněna. Zveřejnění je prezentováno na vlastních webových stránkách obou společností
a prostřednictvím medií. Jednání o cenách vodného a stočného nejsou jednoduchá, jednání jsou zpravidla několika kolová a probíhají po dobu 2–3 měsíců.

Vstupem společnosti Energie AG Bohemia do VS Chrudim je využito řady synergických efektů holdingového uspořádání, včetně vzdálené vazby na zahraničního partnera, v nejrůznějších oblastech (legislativní, informační technologie a zpracování dat, telekomunikace, nižší náklady materiálové a podobně).

Jak je uvedeno výše, provozovatelem vodárenské infrastruktury na Chrudimsku je česká společnost (VS Chrudim), vlastněná českými subjekty (VAK Chrudim a Energie AG Bohemia s. r. o.). Z výše uvedeného je také zřejmé, že provozovatel (VS Chrudim) je vlastněn pouze subjekty, které byly zřízeny a mají sídlo na území ČR.

Majitelem veškerých sítí a souvisejících objektů, včetně úpraven vody a čistíren odpadních vod je VaK Chrudim, který je vlastněn téměř ze 100 % městy a obcemi převážně bývalého okresu Chrudim. Žádný z akcionářů této společnosti nemá sídlo v zahraničí.

A konečně surová voda, ze které je pitná voda vyráběna, je ze zákona majetkem České republiky.

Jen z neznalosti je tedy možné tvrdit, že „chrudimská voda je rakouské firmy“. Pokud by vodárenskou infrastrukturu (např. města Chrudim) spravoval malý subjekt, bude jen obtížně schopen zajistit celý provoz, včetně veškeré související agendy, se stejnými nebo nižšími provozními náklady.

Mgr. Ivo Doskočil
prokurista
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

 

Přejít na navigaci