Přejít na obsah stránky

Skupinový vodovod Seč

Hlavními objekty jsou přívodní řad surové vody z nádrže Seč DN 200 do ÚV o kapacitě 20 l/s (s možností přetížení na 30 l/s). Z ÚV je voda čerpána jednak výtlačným řadem DN 250 do VDJ Seč (800 m 3) a výtlakem DN 200 do VDJ Ústupky (300 m 3). Vlastní obec Seč spolu s levobřežní rekreační oblastí je zásobena z VDJ Seč ve dvou tlakových pásmech. Dolní pásmo je ovládáno přímo z VDJ 800 m 3 (dolní část obce směrem ke Kraskovu a rekreační oblast v době mimo sezónu). Zbývající větší část obce spolu s areálem Juniorcentra tvoří horní pásmo ovládané ATS postavené u VDJ s přístavbou akumulace 100 m 3. Zásobní řady do obce jsou DN 150 a 100, zásobní řady do areálu Juniorcentra a rekrační oblasti jsou DN 200 a 100. V době stoupající spotřeby vody, tj. červenec až srpen, je rekreační oblast (Kamenná obec, Bučina, Horní Ves) přepojena na horní tlakové pásmo.

Větev Hoješín - je pokračování levobřežního vodovodu rekreační oblasti přes Horní Ves do VDJ Hoješín (100 m 3). Zásobní řady v Hoješíně jsou DN 100 a menší. Z tohoto VDJ je napojena i nižší část lokality Dolní Ves. V době mimořádné spotřeby nebo výskytu poruchy docházelo v rekreační lokalitě Hoješín i ve vlastní obci k výkyvům v dodávce vody. V takovémto období se nouzově uváděl do provozu propoj DN 100 z Ústupek uložený přes nádrž pod hladinou vody do Dolní Vsi a VDJ Hoješín. V r. 2000 byl kritický úsek levobřežního přivaděče do VDJ Hoješín vyměněn za řad DN 150.

Větev Kraskov - z VDJ Seč je veden gravitační řad DN 200 přes střed Žďárce. Dolní část obce ve Žďárci má tlak redukovaný, horní část je ovládána přímo z VDJ. Řad DN 200 pokračuje kolem Kraskova s odbočkou DN l00 a redukční šachtou do obce. Za Kraskovem odbočuje z řadu DN 200 přes další redukční šachtu řad DN l00 do VDJ Peklo (400 m 3) původně postavený pro Hedvikov. Z VDJ Peklo přes Hedvikov je uložen řad DN 150 převádějící vodu do původního VDJ Třemošnice (100 m 3). Od Kraskova hlavní řad DN 200 pokračuje kolem Skoranova do VDJ Prachovice. U Skoranova odbočuje přes další redukční šachtu větev Třemošnice.Tato nová větev Třemošnice je DN 200 a její trasa obchází Starý Dvůr, pro který odbočuje zásobní řad DN 100 a zaúsťuje do přerušovacího VDJ Podhradí (50 m 3). Z tohoto VDJ přes ATS je připojeno Podhradí řadem DN 150. Větev DN 200 pokračuje pod hřebenem Železných hor do nového VDJ Třemošnice (500 m 3). Z tohoto VDJ jsou vyvedeny tři řady. Propojovací řad DN 200 do původního VDJ Třemošnice (100 m 3) zásobní řad DN 150 vyššího tlakového pásma sídliště Třemošnice - sever a přívodní řad DN 150 směr Ronov. Zásobení Třemošnice vedle zmíněného vyššího tlakového pásma je řešeno nižším tlakovým pásmem přes původní VDJ (100 m 3), který je umístěn na úbočí Kaňkových hor, a zahrnuje větší část obce. Zásobní řady jsou DN 200, 150 a menší, pořízené v posledních 25 letech. Vodovod Třemošnice vyhovuje i pro výhled. Přívodní řad směr Ronov prochází nad Třemošnicí přes přerušovací komoru (50 m 3) a přechází po okraji Závratce do VDJ Ronov (150 m 3), který je pod Žlebskými Chvalovicemi. Do VDJ Ronov, mimo vody přiváděné ze skupiny Seč, resp. Heřm. Městec, přitéká gravitačně voda zachycená z důlní štoly ve svahu Železných hor u Žlebských Chvalovic. Z VDJ 150 m 3 pak je veden zásobní řad DN 150 do Ronova. V obci je vytvořena zásobní síť z řadů DN 150 a 100 z části okruhová. Vodovod Lipovec měl původně jenom svůj vlastní vrt o vydatnosti do 1 l/s. Před 5-ti lety došlo k posílení propojovacím řadem ze zdroje u Žlebských Chvalovic do VDJ Licoměřice (100 m 3).

Přejít na navigaci