Přejít na obsah stránky

Vodovod Rosice

Zdrojem tohoto vodovodu je vrt BO-2 u Synčan, ze kterého bylo doporučeno k těžbě 35 l/s. U zdroje je postavena úpravna vody (odželeznění) o kapacitě 3 l/s, akumulační nádrž 40 m 3 pro upravenou vodu a ATS o max. výkonu 10 l/s. Z ATS je voda dopravována výtlačnými řady DN 150 jednak po okraji Synčan do Rosic a jednak na druhou stranu do Boru. Hlavní zásobní řad v Rosicích (do budoucna okruhový) je DN 150, ostatní řady v této skupině jsou DN 100 a menší.

Vodovod Střemošice

Zdrojem vodovodu jsou zářezem podchycené pramenní vývěry Kavčina u Novohradky, kde byla zřízena i čerpací stanice o výkonu l0 l/s a odtud výtlačný řad DN 150 přes Bílý Kůň do VDJ Bílý Kůň (500 m 3). Z vodojemu je vyveden zmíněný propojovací řad DN 250 do Luže, z něhož odbočuje zásobní řad DN 100 do obce Bílý Kůň. Zkušenosti provozu minulých 12-ti let prokázaly, že výše uvedené objekty (s výjimkou zásobního řadu) byly předimenzované, neboť v době sucha vydatnost zdroje klesá na 1 l/s. Kvalita vody dosahuje mezních hodnot dusičnanů. Z VDJ Bílý Kůň se voda čerpá výtlačným řadem DN 100 do vodojemu Střemošice (150 m 3), ze kterého je zásobena vlastní obec Střemošice.

Vodovod Střítež

Zdrojem vodovodu byly před r. 2001 zářezy pod Chlumem svedené do čerpací jímky. Z čerpací stanice o výkonu 2,3 l/s byla voda čerpána výtlačným řadem DN 80 přes osadu Chlum do VDJ Střítež (30 m 3). Mezi Stříteží a vodojemem je výtlačný řad DN 100, který sloužil současně jako zásobní. Vydatnost zdroje tohoto vodovodu byla nadbytečná, kvalita vody však dosahovala nadlimitních hodnot dusičnanů. V současnosti je do VDJ Střítež voda předávána novým propojem DN 50 vedeným ze sítě ve vlastnictví Obce Hluboká. Zdroj vody pod Chlumem byl odstaven.

Vodovody v okolí lokality Jenišovice

Vodovod Jenišovice - Štěnec - je společný vodovod do objektů bývalého JZD Jenišovice v Jenišovicích a ve Štěnci, na který byly připojeny části obce Jenišovice a Štěnec. Zdrojem vodovodu jsou kopané studny v prameništi Měrkovec, ze kterých je voda odebírána ATS a dopravována do uvedených spotřebišť. Vodovodní síť a zdroj vody je ve vlastnictví ZD a obce.

Vodovod Mravín - zdrojem je kopaná studna pod spotřebištěm, na které byla postavena čerpací stanice o výkonu 1,7 l/s. Odtud je voda čerpána do VDJ (33 m 3), který je umístěn jen o cca 8 m výše než nejbližší obytný objekt. Vodovodní řady jsou DN 80 a menší. Vodovodní síť a zdroj vlastní VaK Chrudim a.s.

Vodovod Popovec - zdrojem byly před r. 2001 zářezy pod Popovcem v údolí Bětnického potoka. Vydatnost byla nadbytečná, značně však rozkolísaná, stejně jako kvalita vody (nadlimitní hodnoty dusičnanů). Ze zdrojů byla voda převáděna kameninovým beztlakovým potrubím v délce cca 600 m do ČS o výkonu 1,7 l/s, odtud byla voda čerpána do věžového VDJ (30 m 3) ve spotřebišti. Výtlačné i zásobní řady jsou DN 80 a menší. V r. 2001 byl věžový VDJ v Popovci propojen řadem DN 50 s vodovodní sítí v obci Domoradice, která náleží do správy MěVAK Vysoké Mýto a odkud je voda pro obec Popovec naší společností přebírána.

Přejít na navigaci