Přejít na obsah stránky

Pokud si myslíte, že z nějakého důvodu nebyly splněny nebo byly poškozeny vaše nároky vyplývající ze SMLOUVY o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, je možné provést reklamaci.

V takovém případě je třeba postupovat podle Reklamačního řádu.

Co lze reklamovat?

U dodávek pitné vody:

 • jakost dodávané pitné vody
 • množství dodané pitné vody
 • tlak dodávané pitné vody
 • správnost fakturace

U odvádění odpadních vod:

 • odvádění odpadních vod v dohodnutém rozsahu a stanoveným způsobem
 • množství odváděných odpadních vod
 • správnost fakturace

Jak reklamovat?

Reklamaci uplatňuje odběratel:

 • písemně na adresu: Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
 • e-mailem na adresu: vschrudim@vschrudim.cz
 • osobně na ústředí společnosti v Chrudimi (adresa viz výše) po předchozí telefonické domluvě
  s technologem společnosti (reklamace jakosti pitné vody), s vedoucím či referentem technického
  oddělení, vedoucím či technikem provozu (množství a tlak dodané pitné vody, odvádění
  odpadních vod), zákaznického oddělení (reklamace fakturace). O uplatnění reklamace musí být
  odběratelem podepsáno písemné vyhotovení reklamačního protokolu
 • telefonicky 24 hodin denně: pouze v případě reklamace jakosti dodávané pitné vody nebo
  odvádění odpadních vod, kdy může dojít ke škodě na majetku nebo ohrožení zdraví osob. Na
  zákaznické lince: 844 11 44 55, nebo na nepřetržitý dispečink společnosti na tel. č. 469 66 99 11

Písemná reklamace musí obsahovat:

 • jméno a příjmení odběratele
 • adresu odběratele, pokud možno telefonní číslo a e-mailovou adresu
 • adresu odběrného místa

Přejít na navigaci